TRADE COURSES

a.       INTERNATIONAL TRADE FLOW

b.       METHODS OF PAYMENT

c.       INCOTERMS 2010

d.       TYPES OF LETTER OF CREDIT

e.       INTERNATIONAL TRADE RISKS

f.         PRODUCTS OF TRADE

g.       BRIEF UCP600

h.       BRIEF ISBP745

i.         TRADE SOLUTION 

 

 ** หลักสูตรละ 500.-

** ราคารวมทุกหลักสูตร คนละ 3500.-

 

เรียนการค้าระหว่างประเทศ มีหลักสูตรดังนี้

 

หลักสูตร       INTERNATIONAL TRADE FLOW”

 


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก อย่างครบวงจร

 


หลักสูตร       “METHODS OF PAYMENT”

 


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงประเภทของการชาระเงินระหว่างประเทศที่ใช้กันทั่วไป

 

ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกัน

 


หลักสูตร       “INCOTERMS 2010”

 


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงข้อตกลงราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศที่ระบุถึง

 

ภาระความรับผิดชอบและค่าใช่จ่ายการผ่านพิธีการศุลกากร

 

ความเสี่ยงในการ เคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงการประกันภัย

 


หลักสูตร       “TYPE OF LETTER OF CREDIT ”

 


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงรูปแบบของ Letter of credit ประเภทต่าง ๆ

 

ทาให้สามารถเลือกการใช้ประเภทของ Letter of credit ได้เหมาะสม และ

 

สามารถรู้ถึงความเสี่ยงใน การทาการค้าระหว่างประเทศว่าจะต้องเสี่ยงกับเหตุการณ์อะไรบ้าง

 


หลักสูตร     “UCP600”

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงพื้นฐานกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของนานาชาติในเรื่องของ

 

Letter of Credit และสามารถให้คาแนะนาวิธีป้องกันและ

 

ระมัดระวังแก่ลูกค้าในการทำเอกสาร และการเปิด Letter of Credit เพื่อทำให้ถูกต้องตามเงื่อนไขเครดิต

 

หลักสูตร      “TRADE SOLUTIONS”

 


วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และตระหนักถึงความเสี่ยงจาก

 

การค้าประเภทต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดขึ้นกับธุรกิจตนเอง

 


หัวข้อสัมมนา CASE STUDY

 


รูปแบบและวิธีการอบรม ฝึกทักษะ

 

สนใจสมัครเรียน คลิกที่นี่

หลักสูตร ISBP 745E (International Standard Banking Practice)
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมความเข้าใจในรายละเอียดของ UCP 600 ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสารประกอบ เพื่อให้ทราบถึงบทขยายความใน UCP 600 ทั้งในเรื่องประเภทเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศ 
 หัวข้อสัมมนา หมวด A : General Principles
  หมวด B : Draft General Principls and Calculation of maturity date
  หมวด C : Invoices
  หมวด D : Transport document covering at least two different modes of transport
             ("multimodal or combined transport document")
  หมวด E : Bill of Lading
  หมวด F : Non-negotiable sea waybill
  หมวด G : Charter party bill of lading
  หมวด H : Air transport document
  หมวด J : Road, Rail or Inland Waterway transport documents
  หมวด K : Insurance document and coverage
  หมวด L : Certificate of origin
  หมวด M : Packing list, note or slip ("packing list")
  หมวด N : Weight list, note or slip ("weight list")
  หมวด P : Beneficiary's certificate
  หมวด Q : Analysis, Inspection, Health, Phytosanitary, Quantity, Quality and other certificates ("certificate")
รูปแบบการอบรม บรรยาย (Lecture)
วิชานี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการอบรมหมวดวิชาพื้นฐาน Basic Trade Knowledge มาแล้ว และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่สนใจความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบสากลสำหรับเครดิตที่มีเอกสารประกอบ UCP600
ระยะเวลา  7  ชั่วโมง

สนใจสมัครเรียน คลิกที่นี่

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Exchange Rate

Oil Price

NEWS

Latest news